24 mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 kèm đáp án tham khảo

 Sáng 8/7/2022, thí sinh thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022, hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 8h30. 

Diali.dvtuan.com Tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Trọn bộ 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 kèm đáp án tham khảo.












Trọn bộ 24 mã đề thi môn Địa lí 2022:

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 301: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 302: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 303: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 304: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 305: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 306: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 307: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 308: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 309: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 310: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 311: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 312: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 313: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 314: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 315: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 316: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 317: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 318: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 319: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 320: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 321: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 322: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 323: TẠI ĐÂY

- Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2022 - Mã đề 324: TẠI ĐÂY

 Dưới đây là đáp án 24 mã đề môn Địa lí tham khảo- kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 301

41.C

42.B

43.D

44.D

45.B

46.A

47.A

48.A

49.C

50.C

51.C

52.D

53.A

54.D

55.C

56.D

57.B

58.C

59.C

60.D

61.B

62.A

63.B

64.A

65.B

66.D

67.A

68.D

69.B

70.D

71.C

72.A

73.B

74.C

75.D

76.B

77.C

78.B

79.D

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 302

41.B

42.A

43.B

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.A

50.B

51.D

52.C

53.D

54.D

55.B

56.C

57.D

58.A

59.A

60.A

61.B

62.D

63.A

64.A

65.C

66.C

67.D

68.D

69.A

70.C

71.A

72.C

73.A

74.C

75.D

76.D

77.A

78.B

79.C

80.D

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 303

41.B

42.D

43.D

44.C

45.A

46.A

47.D

48.B

49.D

50.A

51.B

52.B

53.D

54.C

55.C

56.B

57.B

58.A

59.D

60.D

61.C

62.B

63.B

64.C

65.C

66.D

67.B

68.C

69.B

70.D

71.B

72.C

73.B

74.D

75.A

76.C

77.B

78.C

79.B

80.D

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 304

41.A

42.B

43.D

44.D

45.A

46.C

47.B

48.C

49.C

50.C

51.A

52.B

53.B

54.D

55.A

56.B

57.C

58.B

59.A

60.C

61.A

62.D

63.D

64.A

65.D

66.D

67.B

68.A

69.C

70.A

71.C

72.A

73.D

74.A

75.C

76.C

77.A

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 305

41.A

42.B

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.C

49.D

50.C

51.C

52.C

53.B

54.D

55.A

56.A

57.B

58.B

59.D

60.A

61.D

62.C

63.C

64.A

65.A

66.D

67.C

68.A

69.A

70.D

71.B

72.C

73.B

74.D

75.B

76.B

77.D

78.D

79.C

80.A

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 306

41.D

42.C

43.B

44.C

45.B

46.A

47.C

48.B

49.A

50.A

51.A

52.D

53.B

54.C

55.D

56.A

57.D

58.A

59.B

60.D

61.A

62.D

63.D

64.D

65.B

66.A

67.D

68.A

69.B

70.B

71.A

72.B

73.A

74.D

75.B

76.D

77.B

78.A

79.D

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 307

41.C

42.D

43.D

44.A

45.B

46.A

47.C

48.B

49.A

50.D

51.A

52.A

53.C

54.D

55.A

56.C

57.D

58.A

59.D

60.D

61.B

62.C

63.D

64.B

65.C

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.A

72.D

73.B

74.A

75.B

76.D

77.A

78.D

79.B

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 308

41.D

42.D

43.A

44.B

45.B

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C

51.B

52.A

53.B

54.A

55.A

56.B

57.A

58.D

59.A

60.C

61.B

62.D

63.C

64.D

65.A

66.C

67.A

68.A

69.D

70.D

71.C

72.C

73.B

74.C

75.C

76.D

77.C

78.A

79.D

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 309

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 310

41.C

42.A

43.D

44.A

45.B

46.B

47.B

48.C

49.D

50.D

51.C

52.A

53.D

54.C

55.D

56.D

57.B

58.D

59.D

60.C

61.A

62.D

63.A

64.A

65.A

66.B

67.C

68.B

69.D

70.C

71.A

72.B

73.D

74.C

75.A

76.B

77.C

78.

79.

80.

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 311

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 312

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 313

41.D

42.A

43.B

44.B

45.D

46.A

47.B

48.C

49.C

50.B

51.C

52.A

53.C

54.A

55.C

56.C

57.B

58.C

59.C

60.C

61.D

62.D

63.A

64.A

65.D

66.A

67.D

68.D

69.A

70.B

71.D

72.D

73.B

74.D

75.D

76.B

77.A

78.D

79.A

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 314

41.C

42.D

43.C

44.D

45.D

46.B

47.C

48.A

49.C

50.B

51.D

52.A

53.D

54.C

55.A

56.C

57.D

58.B

59.D

60.B

61.A

62.D

63.C

64.C

65.B

66.D

67.C

68.D

69.A

70.D

71.B

72.B

73.A

74.A

75.B

76.A

77.A

78.C

79.B

80.C

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 315

41.A

42.B

43.A

44.B

45.D

46.B

47.B

48.A

49.D

50.D

51.C

52.C

53.D

54.C

55.D

56.D

57.A

58.A

59.C

60.C

61.D

62.A

63.A

64.C

65.D

66.D

67.A

68.C

69.A

70.D

71.C

72.C

73.D

74.C

75.A

76.C

77.C

78.A

79.D

80.D

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 316

41.A

42.B

43.D

44.D

45.A

46.C

47.B

48.C

49.C

50.C

51.A

52.B

53.B

54.D

55.A

56.B

57.C

58.B

59.A

60.C

61.A

62.D

63.D

64.A

65.D

66.D

67.B

68.A

69.C

70.A

71.C

72.A

73.D

74.A

75.C

76.C

77.A

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 317

41.B

42.D

43.A

44.B

45.C

46.D

47.A

48.D

49.D

50.C

51.D

52.B

53.A

54.D

55.C

56.D

57.A

58.C

59.D

60.A

61.D

62.A

63.B

64.A

65.D

66.

67.C

68.C

69.B

70.A

71.C

72.B

73.A

74.B

75.C

76.B

77.B

78.D

79.C

80.A

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 318

41.B

42.B

43.B

44.A

45.C

46.B

47.C

48.A

49.D

50.B

51.A

52.C

53.B

54.D

55.C

56.B

57.D

58.D

59.A

60.D

61.A

62.A

63.B

64.A

65.D

66.D

67.B

68.A

69.D

70.D

71.C

72.B

73.C

74.B

75.A

76.D

77.B

78.D

79.A

80.D

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 319

41.B

42.D

43.D

44.D

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.A

51.B

52.C

53.D

54.A

55.C

56.B

57.D

58.A

59.C

60.D

61.A

62.C

63.D

64.C

65.A

66.B

67.D

68.D

69.D

70.A

71.B

72.B

73.A

74.D

75.D

76.C

77.D

78.B

79.C

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 320

41.B

42.B

43.D

44.D

45.C

46.A

47.C

48.C

49.B

50.A

51.A

52.D

53.D

54.D

55.B

56.C

57.B

58.C

59.C

60.A

61.B

62.A

63.D

64.B

65.B

66.A

67.C

68.B

69.D

70.B

71.D

72.A

73.A

74.C

75.C

76.A

77.A

78.D

79.C

80.C

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 321

41.D

42.A

43.C

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.D

50.C

51.B

52.D

53.C

54.A

55.A

56.D

57.D

58.A

59.C

60.D

61.D

62.C

63.C

64.A

65.C

66.A

67.D

68.A

69.D

70.A

71.A

72.D

73.C

74.A

75.D

76.A

77.A

78.D

79.C

80.A

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 322

41.D

42.B

43.D

44.A

45.B

46.A

47.D

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.C

54.B

55.A

56.B

57.C

58.D

59.D

60.D

61.B

62.C

63.C

64.B

65.C

66.B

67.D

68.C

69.A

70.B

71.A

72.A

73.D

74.A

75.D

76.D

77.D

78.B

79.A

80.A

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 323

41.B

42.C

43.C

44.A

45.B

46.D

47.D

48.A

49.C

50.C

51.A

52.B

53.A

54.D

55.C

56.A

57.B

58.D

59.D

60.A

61.A

62.C

63.C

64.B

65.A

66.B

67.D

68.C

69.B

70.D

71.D

72.A

73.B

74.D

75.D

76.C

77.D

78.C

79.B

80.B

Đáp án môn Địa lý Tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 324

41.D

42.A

43.D

44.D

45.D

46.C

47.C

48.C

49.A

50.A

51.C

52.A

53.C

54.A

55.C

56.B

57.B

58.A

59.C

60.B

61.A

62.C

63.A

64.C

65.B

66.B

67.B

68.C

69.B

70.A

71.C

72.B

73.C

74.A

75.B

76.A

77.C

78.B

79.B

80.B



Nguồn: Tổng hợp và sưu tầm

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC