skkn-dia-li-thpt

Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua bài Địa lí dân cư– Địa lí 12

Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua bài Địa lí dân cư– Địa lí 12. Phần I: Đặt vấn đề:            Dạy học hiện đại đặt ra hàng loạt các yêu cầu đối với các thành t…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào