Kế hoạch dạy học môn lịch sử - địa lí khối 7 năm học 2022– 2023 bộ sách kết nối tri thức

 

PHÒNG GD & ĐT

TRƯỜNG THCS .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ KHỐI 7

Năm học 2022– 2023

Bộ sách KNTT

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

STT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT/% DÀNH

HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

I

Địa lí– Địa lí các châu lục

48

46%

 

 

 

 

1

Chương 1. Châu Âu

15

14%

14

14%

 

 

2

Chương 2. Châu Á

8

8%

8

8%

 

 

3

Chương 3. Châu Phi

8

8%

6

6%

2

2%

4

Chương 4. Châu Mỹ

10

10%

 

 

10

10%

5

Chương 5. Châu Đại Dương và châu Nam Cực

5

4%

 

 

4

4%

6

Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.

2

2%

 

 

2

2%

II

Lịch sử

49

47%

 

 

 

 

1

Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.

7

14%

7

14%

 

 

2

Chủ đề chung 2. Các cuộc phát kiến địa lí

2

4%

2

4%

 

 

3

Chương 2. Trung Quốc và Ấn Độ thời Trung đại.

4

8%

4

8%

 

 

4

Chương 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

5

10%

5

10%

 

 

5

Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939-1009).

5

10%

5

10%

 

 

6

Chương 5. Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407).

15

31%

 

 

15

31%

7

Chương 6. Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418-1527).

9

19%

 

 

9

19%

8

Chương 7. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

2

4%

 

 

2

4%

III

Đánh giá định kì

8

7%

4

3,5%

4

3,5%

 

TỔNG

105

100%

52

49,5%

53

50,5%

 

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

1.1. Lịch sử

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

Từ tuần 1 đến tuần 9: 2 tiết/ tuần

 

CHƯƠNG 1. TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

 

1

1

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. (Tiết 1)

 

 

2

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. (Tiết 2)

 

2

3

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. (Tiết 3)

 

 

4

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. (Tiết 4)

 

3

5

Chủ đề chung 1. Các cuộc phát kiến địa lí (Tiết 1).

 

 

6

Chủ đề chung 1. Các cuộc phát kiến địa lí (Tiết 2).

 

4

7

Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo. (Tiết 1)

 

 

8

Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo. (Tiết 2)

 

5

9

Làm bài tập lịch sử.

 

CHƯƠNG 2. TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

 

5

10

Bài 4: Trung quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.(Tiết 1)

 

6

11

Bài 4: Trung quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.(Tiết 2)

 

 

12

Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

 

7

13

Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

 

CHƯƠNG 3. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

 

7

14

Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI.(Tiết 1)

 

8

15

Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI.(Tiết 2)

 

 

16

Ôn tập giữa kì I

 

9

17

Kiểm tra giữa kì I

 

 

18

Kiểm tra giữa kì I

 

 

 

Từ tuần 10 đến tuần 18: 1 tiết/ tuần

 

10

19

Bài 7: Vương quốc Lào.

 

11

20

Bài 8. Vương quốc Cam-pu-chia.

 

CHƯƠNG 4. ĐẤT NƯỚC DƯỚI THỜI CÁC VƯƠNG TRIỀU NGÔ – ĐINH -TIỀN LÊ (939-1009).

 

12

21

Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939-967).

 

13

22

Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009). (Tiết 1)

 

14

23

Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009). (Tiết 2)

 

15

24

Làm bài tập lịch sử.

 

16

25

Ôn tập cuối học kì I

 

17

26

Kiểm tra cuối học kì I

 

18

27

Kiểm tra cuối học kì I

 

HỌC KÌ II: 17 TUẦN

 

Từ tuần 19 đến tuần 27: 1 tiết/ tuần

 

CHƯƠNG 5. ĐẠI VIỆT THỜI LÝ - TRẦN - HỒ (1009-1407)

 

19

28

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225).(Tiết 1)

 

20

29

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225).(Tiết 2)

 

21

30

Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077).(Tiết 1)

 

22

31

Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077).(Tiết 2)

 

23

32

Bài 13. Đại Việt thời Trần (1226-1400).(Tiết 1)

 

24

33

Bài 13. Đại Việt thời Trần (1226-1400).(Tiết 2)

 

25

34

Bài 13. Đại Việt thời Trần (1226-1400).(Tiết 3)

 

26

35

Ôn tập giữa kì II

 

27

36

Làm bài tập lịch sử

 

26

37

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.(Tiết 1)

 

27

38

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.(Tiết 2)

 

 

 

Từ tuần 28 đến tuần 35: 2 tiết/ tuần

 

28

39

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.(Tiết 3)

 

 

40

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên.(Tiết 4)

 

29

41

Bài 15. Nước Đại Ngu thời Hồ (1400-1407). (Tiết 1)

 

 

42

Bài 15. Nước Đại Ngu thời Hồ (1400-1407). (Tiết 2)

 

CHƯƠNG 6. KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1418-1527)

 

30

43

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).(Tiết 1)

 

 

44

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).(Tiết 2)

 

31

45

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427).(Tiết 3)

 

 

46

Bài 17. Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).(Tiết 1)

 

32

47

Bài 17. Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).(Tiết 2)

 

 

48

Bài 17. Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).(Tiết 3)

 

33

49

Bài 17. Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527).(Tiết 4)

 

 

50

Làm bài tập lịch sử.

 

34

51

Ôn tập cuối HKII

 

CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VÙNG ĐẤT NAM BỘ TỪ ĐẦU TK X ĐẾN ĐẦU TK XVI.

 

34

52

Bài 18. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu TK X đến đầu TK XVI.(Tiết 1)

 

35

53

Bài 18. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu TK X đến đầu TK XVI.(Tiết 2)

 

 

1.2. Địa lí

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

HỌC KÌ I

 

Từ tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết/ tuần

 

1

1

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình châu Âu.

 

2

2

Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Âu.

 

3

3

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 1: Đặc điểm dân cư châu Âu

 

4

4

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 2: Đô thị hóa châu Âu

 

5

5

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Tiết 1: Vấn đề bảo vệ môi trường

 

6

6

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Tiết 2: Vấn để bảo vệ đa dạng sinh học

 

7

7

Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu. Tiết 3: Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

 

8

8

Ôn tập giữa học kì 1

 

9

9

Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 1)

 

Từ tuần 10 đến tuần 18: 2 tiết/ tuần

 

10

10

Bài 4: Liên minh châu Âu. (tiết 2)

 

10

11

Ôn tập châu Âu

 

11

12

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 1: Vị trí địa lí và địa hình châu Á.

 

11

13

Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên

 

12

14

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 1: Dân cư, tôn giáo.

 

12

15

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. Tiết 2: Sự phân bố dân cư. Các đô thị lớn.

 

13

16

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 1)

 

13

17

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á (tiết 2)

 

14

18

Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.

 

14

19

Ôn tập châu Á (Tiết 1)

 

15

20

Ôn tập châu Á. (Tiết 2)

 

15

21

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Phi.

 

16

22

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên châu Phi.

 

16

23

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi. Tiết 3: Vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên. 

 

17

24

Ôn tập cuối học kì 1

 

17

25

Ôn tập châu Phi (Tiết 1)

 

18

26

Ôn tập châu Phi (Tiết 2)

 

18

27

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.

 

HỌC KÌ II

 

Từ tuần 19 đến tuần 27: 2 tiết/ tuần

 

19

28

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.

 

19

29

Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi.

20

30

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.

20

31

Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ. Sự phát kiến ra châu Mĩ.

21

32

Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. Tiết 1: Đặc điểm địa hình và khí hậu Bắc Mĩ.

 

21

33

Bài 14: Các đặc điểm tự nhiên Bắc Mĩ. Tiết 2: Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên Bắc Mĩ.

 

22

34

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ. Tiết 1: Đặc điểm dân cư xã hội.

 

22

35

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và bền vững ở Bắc Mĩ. Tiết 2: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.

 

23

36

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 1)

 

23

37

Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mĩ (tiết 2)

 

24

38

Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.

 

24

39

Ôn tập giữa học kì 2

 

25

40

Kiểm tra giữa học kì 2

 

25

41

Kiểm tra giữa học kì 2

 

26

42

Ôn tập châu Mĩ.

 

26

43

Bài 18: Châu Đại Dương.  Tiết 1: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương

 

27

44

Bài 18: Châu Đại Dương.  Tiết 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Đại Dương

 

Từ tuần 27đến tuần 35: 1 tiết/ tuần

 

28

45

Ôn tập châu Đại Dương

 

29

46

Bài 19: Châu Nam Cực. Tiết 1: Lịch sử khám phá và vị trí địa lí.

 

30

47

Bài 19: Châu Nam Cực. Tiết 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

 

31

48

Ôn tập cuối học kì 2

 

32

49

Kiểm tra cuối học kì 2

 

33

50

Kiểm tra cuối học kì 2

 

34

51

Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Tiết 1: Đô thị và sự hình thành các nền văn minh cổ đại.

 

35

52

Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Tiết 2: Các đô thị châu Âu thời trung đại.

 

 

 Link Google Drive tải file word đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/


Mới hơn Cũ hơn

QC

QC