Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng

 Từ khóa: Giáo án địa lí 10 cánh diều, Giáo án địa lí 10 cánh diều file word, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều, Địa lí 10 cánh diều.

Diali.dvtuan.com xin chia sẻ đến thầy cô Giáo án địa lí 10 cánh diều Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng.

Giáo án các bài tiếp theo được cập nhật liên tục trên website.Bài 3TRÁI ĐẤT. THUYT KIN TẠO MẢNG

(Số tiết:  tiết)

I. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức

Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đat. đặc điêm cua vỏ Trái Đất. các vật liệu cấu tạo cùa vỏ Trái Đai.

Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mang, vận dụng đê giái thích được nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ. các vành đai động đất, núi lưa.

1.2. Về năng lực:

a. Năng lực chung:

Tự học tự chủ:

Chú động thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

Đánh giá và điều chinh được kế hoạch học tập: hình thành cách học riêng của ban thân: tìm kiếm, lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp.

Ghi chép thông tin bang các hình thức phù hợp. thuận lợi cho việc ghi nhớ. sử dụng, bò sung khi can thiết.

Giao tiếp hợp tác:

Biết sư dụng ngôn ngử kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngừ đa dạng đê trình bày thông tin. ý tường và để thào luận, lập luận, đánh giá các van đề.

Biết chú động trong giao tiếp, tự tin và biết kiêm soát cảm xúc. thái độ khi nói trước nhiều người.

Sư dụng CNTT và truyền thông: Có thể sữ dụng các phương tiện công nghệ đê hồ trợ tìm kiếm thông tin liên quan đen nội dung bài học

b. Năng lực dịa lí

Nhận thức khoa học địa lí:

Nguồn gốc hình thành Trái Đat. đặc diêm và cấu trúc cùa vò Trái Đất.

Nội dung thuyết kiến tạo mang.

Tìm hiêu địa lí

Giái thích được cấu trúc của vò Trái Đai tác động như the nào đen sự song trên be mặt.

Giái thích được vì sao các vận động kiến tạo vẫn luôn diền ra trên bề mặt và trong lòng đai.

Vận dụng kiến thức, kĩ nâng đã học:

Phân tích vì sao Việt Nam có thể phát triên các cây trong như lúa gạo, cà phê, cao su,

Giải thích được hiện tượng nâng lên hạ xuống của bề mặt địa hình.

1.3. Về phẩm chất

Chăm chi: tích cực tìm thông tin và hứng thú với việc học, nghiên cứu các nội dung kiến thức liên quan bài học.

Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập bn thân được phân công khi làm việc nhóm, làm bài tập vận dụng.

II. THIT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

2.1. Thiết bị dạy hc

- 1 s bán đồ, tranh nh minh họa cho các phương pháp biu hiện đi tượng trên ban đồ.

Bộ hình nh trò chơi khi động.

Đoạn video về sự hình thành Trái Đai.

2.2. Học liệu

Các hình nh trong SGK.

Sách giáo khoa.

Tài liệu tham khao có liên quan đến bài học.

Giy A4, băng keo 2 mặt.

III. PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC

- Phương pháp vấn đáp/đàm thoại.

- Phương pháp tranh luận, phản biện (ủng hộ/phản đối).

- Phương pháp nêu vấn đề.

- Phương pháp thảo luận.

- Kỹ thuật mảnh ghép.

- Kỹ thuật khăn trải bàn.

- Kỹ thuật XYZ.

IV. TIÊN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT) - 5 PHÚT

a. Mục tiêu

Giúp cho học sinh tái hiện lại kiến thức đã được học ờ THCS về cấu trúc của Trái Đat. thuyết kiến tạo máng.

Rèn luyện kĩ nâng khai thác tranh anh.

b. Nội dung:

Trò chơi “Đi tìm sự tan vỡ của PANGEA”

Hình thức: Nhóm

Phương tiện: máy tính, máy chiếu.

Các manh cat rời cùa hình anh thê hiện sự tách vở của siêu lục địa PANGEA.

c. Sản phẩm

Hình ghép các quá trình tách vờ cùa PANGEA theo trình tự thời gian:

·                    250 triệu năm

·                    200 triệu năm

·                    145 triệu năm

·                    65 triệu năm

·                    Hiện tại

d. Tổ chức thực hiện:

Chuyến giao nhiệm vụ: GV nhắc sơ lược về siêu lục địa PANGEA hoặc có thê đặt câu hòi (Em biết gì về siêu lục địa PANGEA đê bat đau nhiệm vụ). HS hình thành nhóm 5 thành viên. GV phát cho mồi nhóm 1 bộ 5 hình ánh sơ đồ quá trình tách vờ cùa siêu lục địa PANGEA đê các nhóm ghép sap xếp các hình theo trình tự thời gian yêu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm ghép thứ tự ánh trong thời gian 1 phút. Sữ dụng giay A4 và băng keo 2 mặt đê dán hình anh vào giay A4. ghi trình tự thời gian bên dưới anh ghép.

Báo cáo, thảo luận: Các nhóm di chuyển sán phầm để kiểm tra chéo. GV trình chiếu kết qủa.

Kết luận, nhận dịnh: GV đánh giá kết quã, dần dắt vào bài.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MI (35 PHÚT)

Hoạt động 2.1: Tìm hiu nguôn gc hình thành trái đt (10 phút)

a. Mục tiêu

Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đai.

b. Nội dung

Học sinh xem đoạn video, kết hợp kiến thức SGK đê tra lời câu hòi. rút ra kết luận về nguồn gốc hình thành Trái Đai.

·                    https://www.youtube.com/watch7vsPzTjbZh2kDA

·                    https://www.youtube.com/watch7vsPTGxJyEA_C4

c. Sản phẩm

Ban đâu. hệ Mặt Trời là một đám mây bụi gọi là Tinh Vân Mặt Trời. Đám mây này quay tròn và có dạng đìa được tạo ra bới hydro và heli từ một Big Bang (một vụ nô lớn).

Đám mây đó quay và khiến cho phan khổi lượng tập trung ờ giừa bat đau nóng lên làm cho vật chat xung quanh các hạt bụi bị cô đặc lại tạo thành Mặt Trời, các đám khí và bụi còn lại chuyên động quanh MT theo quĩ đạo elip dần ngưng tụ thành các hành tinh, trong đó có Trái Đai cùa chúng ta.

d. Tổ chức thực hiện

Chuyên giao nhiệm vụ: GV trình chiếu đoạn video. HS quan sát và trá lời các câu hòi:

+ Mặt Trời xuất hiện như the nào trong vù trụ?

+ Tinh Vân là gì?

+ Trái Đai hình thành như the nào?

- Thực hiện nhiệm vụ: HS theo dõi đoạn video, ghi chú nội dung trá lời cho các câu hôi.

Báo cáo, thảo luận: GV gọi xoay vòng học sinh tra lời và nhận xét câu tra lời cua bạn.

Kết luận, nhận dịnh: GV nhận xét. đánh giá. tống hợp kiến thức.

Hoạt động 2.2Tìm hiểu đặc điểm của v trái đt, vật liệu cấu tạo vỏ trái đt (10 phút)

a. Mục tiêu

Trình bày được đặc điêm cua vò Trái Đất, các vật liệu cấu tạo cùa vó Trái Đat.

Vè sơ đồ cấu trúc lớp vỏ Trái Đai.

b. Nội dung

Quan sát các hình ánh, kết hợp kiến thức SGK để hoàn thành phiếu học tập.

Cấu trúc của

vỏ Trái Đất

Vỏ lục địa

Vỏ đại dương

Độ dày

 

 

Thành phần

 

 

Vật liệu cấu tạo

Thành phần

Đặc điểm

Đá mac-ma

 

 

Đá trầm tích

 

 

Đá biến chất

 

 

c. Sản phm:

- Phiếu học tập hoàn thiện

Cấu trúc cúa vỏ Trái Đất

Vỏ lục dịa

Vỏ dại dưong

Độ dày

70 km

5 km

Thành phần

Lớp đá ba-dan, đá granit và đá trầm tích

Lớp trầm tích và lớp đá ba-dan

Vật liệu cấu tạo

Thành phần

Đặc diem

Đá mac-ma

Đá granit, đá ba-dan.

Hình thành từ khối mac-ma nóng chây dưới lòng đất trào lên bị nguội và ran lại

Đá trầm tích

Đá vôi. đá phiến sét,...

Hình thành ờ mien đất trùng, do sự lang tụ và nén chặt cua các vật liệu phá huy từ các loại đá khác nhau.

Đá biến chất

Đá gơ-nai. đá hoa....

Hình thành từ mac-ma và trầm tích bị thay đòi tính chat do chịu tác động cùa nhiệt độ và sức nén.

d. Tố chức thực hiện

- Chuyên giao nhiệm vụ: GV phát phiếu học tập. HS tháo luận nhóm hoàn thành phiếu.

Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thao luận, đọc thông tin và quan sát hình 3.2 kết hợp tư liệu GV cung cap đê hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo, thảo luận: GV gọi xoay vòng học sinh tra lời và nhận xét câu tra lời của bạn.

Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá. tông hợp kiến thức.

Hoạt động 2.3: Tìm hiu thuyết kiến tạo mng (15 phút)

a. Mục tiêu

Trình bày được nội dung thuyết kiến tạo mang

Sứ dụng tranh anh. hình vè đê trình bày về thuyết kiến tạo mang, cách tiếp xúc cùa các mang kiến tạo và kết quá ca mi cách tiếp xúc.

b. Nội dung:

Học sinh quan sát hình 3.3 và xem đoạn video, tra lời các câu hòi đính kèm:

+ Dựa vào hình 3.3, em hãy cho biết Trái Đất có may mang kiến tạo lớn? Kê tên? + Theo dõi video, trá lời câu hỏi.

Đoạn video.

Xem video và ghi lại các ý chính:

• Các màng kiến tao có dịch chuyển không?

Có các tiếp xúc nào? Hệ quà?

Ghi lại các dĩa danh duoc nhác đến trong đoợn video.

c. Sản phâm: Câu tr lời cùa học sinh, kiến thức tng hợp.

V Trái Đất trong quá trình hình thành ca nó đã bị biến dạng do các đứt gãy và tách ra thành một so đơn vị kiến tạo. mồi đơn vị là một máng cứng, gọi là các mang kiến tạo.

Thạch quyn được cấu tạo bởi 7 mng kiến tạo lớn và 1 số mng nhỏ.

Các mng kiến tạo không đứng yên mà luôn dịch chuyền trên lớp vật chat quánh do ca Manti trên.

Khi dịch chuyn, các mang có thê tách xa nhau (tách dãn) hoặc xô vào nhau (dồn ép)

Ranh giới, chồ tiếp xúc giừa các mang kiến tạo là nhừng vùng bat ôn cùa vó Trái Đất. thường xay ra động đai. núi lưa....

d. Tổ chức thực hiện:

Chuyn giao nhiệm vụ:

+ GV yêu cầu học sinh quan sát hình 3.3, trá lời câu hòi 1. Sau đó xem đoạn video và tra lời các câu hói đính kèm.

Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ dựa vào hình 3.3 và đoạn video. Ghi lại câu trà lời ra giay note.

Báo cáo, thảo luận: GV gọi 2 HS lên báng ghi lại câu trá lời. các HS khác đoi chiếu, nhận xét. bò sung nếu có.

Ket luận, nhận dịnh: GV nhận xét. đánh giá. tòng hợp kiến thức.

+ GV cho HS xem 1 s hình nh và m rộng thêm về Thuyết kiến tạo màng - https://tinyurl.com/y95pafts

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (4 PHÚT)

a. Mục tiêu

Cùng co nội dung bài học

b. Nội dung:

HS xem đoạn phim giái thích về sự hình thành dãy Himalaya, tra lời các câu hòi sau:

https://www.youtube.com/watch7vzPDrMH7RwupQ

Cách tiếp xúc cùa 2 mang trong video.

Tên cua 2 mang.

Hệ quà.

Hiện nay, vận động này còn diễn ra không?

Hây cho biết Việt Nam thuộc mãng kiến tạo nào?

c. Sản phẩm:

Câu tra lời cùa HS

d. Tổ chức thực hiện

Chuyên giao nhiệm vụ: GV cho HS xem đoạn video và câu hoi đính kèm.

Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video và tra lời câu hòi.

Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS đứng lên tra lời nhanh các câu hoi, các HS khác góp ý, bỗ sung.

Ket luận: GV nhận xét khá năng tiếp thu kiến thức cua học sinh.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (1 PHÚT)

a. Mục tiêu

Kiến thức: Vận dụng kiến thức liên hệ thực tiền với Việt Nam

Kĩ năng: giái quyết van đề

b. Nội dung: GV chuẩn bị vn đề

“Ngày 26/6, ông Phan Đức Hiếu, Cục trường Đo đạc hân đo và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, dơn vị này dang hoàn tat thù tục dê công hố kết quà đo độ cao cùa đinh Fansipan thuộc dày Hoàng Liên Sơn. Vị trí cao nhất cùa dinh Fansipan đạt ì47,3Hì, cao hơn 4,3 m so với kết quá do người Pháp do dạc vào năm 1909.”

Nguồn: https://vnexpress.net/thoi-su/dinh-nui-fansipan-cao-them-4-3-met-3944Q38.html

c. Sản phâm: Ket quá thực hành cua học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

Chuyến giao nhiệm vụ: GV đặt van đề, giao nhiệm vụ.

Các em về nhà tìm đọc thêm thông tin. vận dụng kiến thức cùa hài hôm nay để giải thích và chuẩn hị trước hài 4 - Hệ quá địa lí các chuyên dộng chính cùa Trái Đất.

Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Báo cáo, thảo luận: HS trình bày ờ tiết học sau.

 Nguồn: ST


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC