[ĐỊA LÍ 6] Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí - Kết nối tri thức

Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ  15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 6 Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ  chương trình Địa Lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 6.

Câu 1. Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường

A. kinh tuyến.

B. kinh tuyến gốc.

C. vĩ tuyến.

D. vĩ tuyến gốc.

Lời giải

Đáp án A.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 2. Trên quả Địa Cầu có mấy điểm cực?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Đáp án B.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 3. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường

A. kinh tuyến.

B. kinh tuyến gốc.

C. vĩ tuyến.     

D. vĩ tuyến gốc.

Lời giải

Đáp án C.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 4. Vĩ tuyến gốc chính là

A. chí tuyến Bắc.

B. Xích đạo.

C. chí tuyến Nam.

D. hai vòng cực.

Lời giải

Đáp án B.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 5. Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?

A. 181.

B. 182.

C. 180.

D. 179.

Lời giải

Đáp án A.

SGK/103, lịch sử và địa lí 6.

Câu 6. Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở

A. nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây.

B. nửa cầu Nam và nửa cầu Đông.

C. nửa cầu Nam và nửa cầu Tây.

D. nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông.

Lời giải

Đáp án D.

Nước ta nằm ở: Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông. Giới hạn: Điểm cực Bắc ở vĩ độ 23023’B. Điểm cực Nam ở vĩ độ 8034’B. Điểm cực Tây ở kinh độ 102009’Đ. Điểm cực Đông ở kinh độ 109024’Đ.

Câu 7. Đường kinh tuyến gốc 00 đi qua đài thiên văn Grin-uýt thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Đức.

B. Nga.

C. Anh.

D. Ý.

Lời giải

Đáp án C.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 8. Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?

A. 361.

B. 180.

C. 360.

D. 181.

Lời giải

Đáp án C.

SGK/103, lịch sử và địa lí 6.

Câu 9. Mô hình thu nhỏ của Trái Đất được gọi là

A. bản đồ.

B. lược đồ.

C. quả Địa Cầu.

D. quả Đất.

Lời giải

Đáp án C.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 10. Chúng ta có thể xác định được vị trí của mọi điểm trên bản đồ là nhờ

A. vai trò của hệ thống kinh, vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.

B. đặc điểm phương hướng các đối tượng địa lí trên bản đồ.

C. số lượng các đối tượng địa lí được sắp xếp trên bản đồ.

D. mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Lời giải

Đáp án A.

Các hệ thống kinh, vĩ tuyến gồm kinh tuyến đông, kinh tuyến tây và vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam. Nhờ có hệ thống kinh, vĩ tuyến người ta có thể xác định được vị trí của mọi địa điểm trên quả Địa Cầu.

Câu 11. Kinh độ của một điểm bất kì được tính bằng độ và là 

A. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới cực Bắc.

B. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới cực Nam.

C. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới kinh tuyến gốc.

D. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới vĩ tuyến gốc.

Lời giải

Đáp án C.

SGK/103, lịch sử và địa lí 6.

Câu 12. Các kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc được gọi là kinh tuyến

A. Bắc.

B. Nam.

C. Đông.

D. Tây.

Lời giải

Đáp án D.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Câu 13. Cho điểm X (600B, 350T), điểm này nằm ở 

A. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.

B. bán cầu Nam và nửa cầu Đông.

C. bán cầu Bắc và nửa cầu Tây.

D. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.

Lời giải

Đáp án C.

Cho điểm X (600B, 350T), điểm này nằm ở bán cầu Bắc (cụ thể là nằm ở vĩ tuyến 600B) và nửa cầu Tây (cụ thể là kinh độ 350T).

Câu 14. Một điểm Y nằm trên kinh tuyến 1000 thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 100 ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là

A. 1000B và 100T.

B. 100N và 1000Đ.

C. 1000T và 100N.

D. 100B và 1000Đ.

Lời giải

Đáp án D.

Kinh độ = 1000Đ; vĩ độ = 100B. Kinh độ viết sau, vĩ độ viết trước hoặc kinh độ viết ở dưới, vĩ độ viết ở trên -> Điểm Y có tọa độ (100B, 1000Đ).

Câu 15. Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của

A. Mặt Trời.

B. Trái Đất.

C. Sao Thủy.

D. Sao Kim.

Lời giải

Đáp án B.

SGK/102, lịch sử và địa lí 6.

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC