Trắc nghiệm địa lí 9 Địa lí dân cư - mức độ vận dụng cao (file word)

  


Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm địa lí 9 bài 1 đến bài 5. Địa lí dân cư - mức độ vận dụng cao (file word), tài liệu gồm 20 câu trắc nghiệm chọn lọc thuộc phần địa lí dân cư lớp 9. Đây là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích trong việc soạn giảng và học tập của thầy cô và các em học sinh.

Câu 1. Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ NƯỚC TA

Năm

2000

2005

2008

2010

2012

Số dân (triệu người)

77,6

82,4

85,1

86,9

88,8

Tỉ lệ dân số thành thị (%)

24,1

27,1

29,0

31,0

31,8

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2013, NXB Thống kê năm 2014)

Để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân số thành thị của nước ta giai đoạn 2000 - 2012 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột .

B. Miền.

C. Tròn.

D. Kết hợp.

Câu 2. Cho biểu đồ sau:

TỈ LỆ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC ĐÃ QUA ĐÀO TẠO

 CỦA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo của thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2005 - 2014?

A. Thành thị tăng liên tục.

B. Nông thôn cao hơn thành thị.

C. Thành thị tăng nhiều hơn nông thôn.

D. Nông thôn tăng nhiều hơn thành thị.

Câu 3. Cho biểu đồ:MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA DÂN CƯ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Nhận xét nào sau đây đúng về các tiêu chí dân cư nước ta, giai đoạn 2005 - 2015?

A. Số dân thành thị tăng, nông thôn giảm.

B. Số dân nông thôn tăng, thành thị giảm.

C. Số dân và tỉ lệ số dân thành thị đều tăng.

D. Số dân và tỉ lệ số dân thành thị đều giảm.

Câu 4. Việc sáp nhập Hà Tây vào TP. Hà Nội là một trong những biểu hiện của quá trình

A. đô thị hóa tự giác.

B. đô thị hóa tự phát.

C. mở cửa, hội nhập.

D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Câu 5. Cho biểu đồ:


DÂN SỐ VIỆT NAM QUA MỘT SỐ NĂM

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về dân số nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?

A. Cả nước tăng, nông thôn giảm.       

B. Thành thị tăng, nông thôn giảm.

C. Nông thôn tăng nhanh hơn cả nước.

D. Thành thị tăng nhanh hơn nông thôn.

Câu 6. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về dân số nước ta?

A. Dân số cả nước tăng nhanh hơn dân thành thị.

B. Dân số cả nước tăng chậm hơn dân nông thôn.

C. Dân số thành thị tăng chậm hơn dân nông thôn.

D. Dân số thành thị tăng nhanh hơn dân nông thôn.

Câu 7. Việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên không có ý nghĩa nào về phát triển kinh tế?

A. Giảm sức ép tới tài nguyên môi trường.

B. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

C. Tăng thu nhập bình quân đầu người.

D. Góp phần nâng cao năng xuất lao động.

Câu 8. Cho bảng số liệu:

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

 (Đơn vị: nghìn người)

Năm

Tổng số dân

Dân thành thị

2000

77 635

18 772

2005

82 392

22 332

2010

86 947

26 515

2015

91 713

31 131

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, nhà xuất bản Thống kê,2017)

Để thể hiện tổng số dân và tỉ lệ dân thành thị củnước ta giai đoạn 2000 - 2015 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.

B. Đường. 

C. Kết hợp.                      

D. Miền.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %)

A. 27,4 và 72,6.

B. 72,6 và 27,4.

C. 28,1 và 71,9.

D. 71,9 và 28,1.

Câu 10. Năm 2005, dân số nước ta là 83 triệu, tỉ lệ tăng dân là 1,3%. Nếu tỉ lệ này không đổi thì dân số nước ta đạt 166 triệu vào năm

A. 2069.

B. 2059.

C. 2050.

D. 2133.

Câu 11. Để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động ở nước ta, hướng nào sau đây đạt hiệu quả cao nhất?

A. Phân bố lại dân cư và lao động.

B. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

C. Phát triển kinh tế, chú trọng vào các ngành dịch vụ.

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Câu 12. Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

 (Đơn vị: nghìn người)

Năm

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Tổng số dân

82 392,1

84 218,5

86 025,0

87 860,4

89 759,5

91 713,3

 (Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà XB thống kê, 2017)

Để thể hiện tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền

B. Cột

C. Tròn

D. Đường.

Câu 13. Cho bảng số liệu:

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO

THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2008 - 2016

 (Đơn vị: nghìn người)

Năm

Tổng số

Kinh tế

nhà nước

Kinh tế ngoài nhà nước

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

2008

46 461

5 059

39 707

1 695

2013

52 208

5 330

45 092

1 786

2016

52 841

5 186

45 451

2 204

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.      

B. Tròn.    

C. Miền.   

D. Đường

Câu 14. Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

1989

1999

2009

2014

2019

Dân số (triệu người)

64,4

76,3

86,0

90,7

96,2

Tỉ lệ gia tăng dân số (%)

2,1

1,51

1,06

1,08

0,9

 (Nguồn: Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019)

Để thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.                        

B. Miền.               

C. Tròn.                

D. Kết hợp.

Câu 15. Cho bảng số liệu:

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

 (Đơn vị: nghìn người)

Năm

Tổng số

Kinh tế

nhà nước

Kinh tế ngoài nhà nước

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

2005

42775

4967

36695

1113

2008

46461

5059

39707

1695

2013

52208

5330

45092

1786

2016

52841

5186

45451

2204

        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thây đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2005 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.

B. Tròn.

C. Miền.

D. Đường

Câu 16. Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

 (Đơn vị: triệu người)

Năm

2005

2008

2010

2012

2015

Thành thị

22,3

24,7

26,5

28,3

31,1

Nông thôn

60,1

60,4

60,4

60,5

60,6

                                (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2005 - 2015 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.

B. Tròn.

C. Miền.

D. Đường.

Câu 17. Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN PHÂN THEO GIỚI VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN

NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2001 - 2013

Năm

Nam

 (nghìn người)

Nữ

 (nghìn người)

Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)

2001

38684,2

40001,6

1,35

2007

41855,3

43299,6

1,21

2010

42990,7

43937,0

1,08

2013

44364,9

45394,6

1,07

Để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 2001 - 2013, theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.                              

B. Đường.             

C. Tròn.                

D. Kết hợp.

Câu 18. Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005 - 2015

 (Đơn vị: nghìn người)

Năm

2005

2007

2009

2011

2015

Thành thị

22 322

23 746

25 585

27 719

31 132

Nông thôn

60 060

60 472

60 440

60 141

60 581

Tổng số dân

82 329

84 218

86 025

87 860

91 714

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê 2017)

Để thể hiện tình hình phát triển dân số Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Kết hợp.                      

B. Cột.                  

C. Tròn.                

D. Miền.

Câu 19. Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN
CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

Tổng số dân

 (nghìn người)

Trong đó dân thành thị (nghìn người)

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

2000

11 635

18 772

1,36

2005

82 392

22 332

1,31

2010

86 947

26 515

1,03

2015

91 713

31 131

0,94

2017

93 672

32 813

0,79

Để thể hiện được tổng số dân, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                

B. Đường.             

C. Kết hợp .                     

D. Miền.

Câu 20. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017

Vùng

Diện tích (km2)

Dân số trung bình

(nghìn người)

Đồng bằng sông Hồng

15 082,0

20 099,0

Tây Nguyên

54 508,3

5 778,5

Đông Nam Bộ

23 552,6

16 739,6

Đồng bằng sông Cửu Long

40 816,3

17 738,0

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng, năm 2017?

A. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Hồng.

B. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đồng bằng sông Hồng.


Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC