Trắc nghiệm địa lí 9 Địa lí ngành nông nghiệp - Mức độ vận dụng cao (file word)

Diali.dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến quý thầy cô và các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm địa lí 9 Địa lí ngành nông nghiệp - Mức độ vận dụng cao (file word), tài liệu gồm 11 câu trắc nghiệm chọn lọc thuộc phần Địa lí ngành nông nghiệp lớp 9. Đây là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích trong việc soạn giảng và học tập của thầy cô và các em học sinh.


ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Câu 1. Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN

CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Năm

Tổng sản lượng

 (nghìn tấn)

Sản lượng nuôi trồng

 (nghìn tấn)

Giá trị xuất khẩu

 (triệu đô la Mỹ)

2010

5,143

2 728

5 017

2013

6 020

3 216

6 693

2014

6 333

3 413

7 825

2015

6 582

3 532

6 569

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường.                        

B. Miền.               

C. Cột.

D. Kết hợp.          

Câu 2. Cho biểu đồCăn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 2005 - 2012.

A. Cây cà phê tăng liên tục.      

B. Cây chè tăng 25,3%.

C. Cây chè tăng chậm nhất.      

D. Cây cao su tăng nhanh nhất.

Câu 3. Cho biểu đồ:

SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM CHĂN NUÔI BÒ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

 (Nguồn số liệu: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Dựa vào biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây thể hiện đúng sản lượng sản phẩm chăn nuôi bò của nước ta giai đoạn 2010 - 2014?

A. Sản lượng sữa tươi tăng không liên tục.

B. Sản lượng thịt bò và sữa tươi đều giảm.

C. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng giảm.

D. Sản lượng sữa tươi tăng liên tục

Câu 4. Cho bảng số liệu

SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA

NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

 (Đơn vị: triệu tấn)

Năm

Tổng sản lượng

Chia ra

Lúa đông xuân

Lúa hè thu

Lúa mùa

2005

35,8

17,3

10,4

8,1

2014

45,0

20,9

14,5

9,6

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Để thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta năm 2005 và năm 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.

B. Miền.

C. Đường.

D. Kết hợp.

Câu 5. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA

 (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2005

2008

2010

2013

Cây lúa

7666

7329

7400

7489

7903

Cây công nghiệp hàng năm

778

862

806

798

731

Cây công nghiệp lâu năm

1451

1634

1886

2011

2111

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, Nhà xuất bản thống kê, 2015)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích một số loại cây trồng của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2013, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.

B. Tròn.

C. Đường.

D. Kết hợp.

Câu 6. Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

 (đơn vị: %)

Năm

2005

2010

2014

2016

Nông - lâm - thủy sản

19,3

21,0

19,7

18,1

Công nghiệp - xây dựng

38,1

36,7

36,9

36,4

Dịch vụ

42,6

42,3

43,4

45,5

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 2005 - 2016.

A. Khu vực nông - lâm - thủy sản có xu hướng giảm tỉ trọng

B. Khu vực dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu.

C. Khu vực công nghiệp - xây dựng có tỉ trọng tăng liên tục.

D. Tỉ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản thấp nhất trong cơ cấu.

Câu 7. Căn cứ vào Átlát Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết những tỉnh nào sau đây có giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất nước ta?

A. Nghệ An, Lạng Sơn.

B. Nghệ An, Yên Bái.

C. Thanh Hóa, Yên Bái.

D. Nghệ An, Thanh Hóa.

Câu 8. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

Năm

2005

2008

2012

2015

Diện tích (nghìn ha)

7 329,2

7 400,2

7 761,2

7 830,6

Sản lượng (nghìn tấn)

35 832,9

38 729,8

43 737,8

45 105,5

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu trên, để thể hiện diện tích và sản lượng lúa gạo của nước ta, giai đoạn 2005 - 2015, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.          

B. Miền.   

C. Đường.

D. Cột.

 

 

Câu 9. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA

 (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2000

2005

2008

2010

2013

Cây lúa

7666

7329

7400

7489

7903

Cây công nghiệp hàng năm

778

862

806

798

731

Cây công nghiệp lâu năm

1451

1634

1886

2011

2111

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, Nhà xuất bản thống kê, 2015)

Theo bảng số liệu trên, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích một số loại cây trồng của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2013, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.

B. Tròn.

C. Đường.

D. Cột.

Câu 10. Khó khăn chủ yếu về tự nhiên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta hiện nay là

A. dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên diện rộng.

B. nhiều nơi xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng.

C. nguồn giống tự nhiên một số vùng còn khan hiếm.

D. diện tích mặt nước nuôi trồng ngày càng bị thu hẹp.

Câu 11. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

 (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

2005

2009

2013

2014

Cây công nghiệp hàng năm

861,5

753,6

730,9

710,0

Cây công nghiệp lâu năm

1 633,6

1 936,0

2 110,9

2 133,5

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Dựa vào bảng số liệu trên nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2005 - 2014?

A. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục.

B. Diện tích cây công nghiệp hàng năm giảm liên tục.

C. Diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn hơn hàng năm.

D. Tốc độ tăng trưởng diện tích cây công nghiệp lâu năm nhanh hơn.

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://diali.dvtuan.com/

Mới hơn Cũ hơn

QC

QC